Kvik links:

Intro video


Sponsorer 
 


Frivillig støtte indbetaling

 

2021 <> ----

Generalforsamling 2022


Dagsorden

Hillerød Skakklub indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 19. april 2022 kl. 19.30 i klubbens lokaler Frivilligcentret Fredensvej 12C

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af beretning
3) Aflæggelse af regnskab
4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
5) Indkomne forslag
6) Valg af:
a) formand, næstformand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer
b) 1 revisor
c) 2 suppleanter (fælles for punkt a-b)
7) Valg af juniorudvalg
8) Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Alle valg sker ved almindelig stemmeflerhed, og øvrige afstemninger ved simpelt flertal. Dog kræves til vedtægtsændringer eller til beslutning om klubbens evt. opløsning, at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.
Alle medlemmer har stemmeret, og alle er valgbare. Dog skal flertallet i bestyrelsen, herunder såvel formanden, næstformanden og kassereren, være fuldt myndige. Såfremt formand, næstformand og kasserer ikke kan vælges på generalforsamlingen, vælges der 6 bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

Læs formandens skriftlige beretning for sæsonen 2021-22.

På bestyrelsens vegne
Hans E. Jacobsen
formand

Efter generalforsamling vil der være præsentation af formandens nye bog 'Gode træk' som netop er udkommet. Bogen indeholder historier, oplevelser, erfaringer, meninger og ikke mindst skakpartier fra et langt liv som skakspiller og frivillig leder.  Bogen koster 200 kr. og der vil være mulighed for at erhverve et signeret eksemplar.

Forside

 

Referat