Kvik links:

Intro video


SponsorerFrivillig støtte indbetaling

 

2020 <> 2022

Generalforsamling 2021


Dagsorden

Dagsorden ifølge vedtægterne § 5:

§ 5 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den afholdes ordinært hvert år i april-maj måned, samt ekstraordinært, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst 25 % af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen herom med angivelse af de(t) punkt(er), der ønskes behandlet. Indvarsling skal ske skriftligt med mindst 10 dages varsel og angivelse af dagsorden. Denne er for ordinære generalforsamlinger:

1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af beretning
3) Aflæggelse af regnskab
4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
5) Indkomne forslag
6) Valg af:
a) formand, næstformand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer
b) 1 revisor
c) 2 suppleanter (fælles for punkt a-b)
7) Valg af juniorudvalg
8) Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Alle valg sker ved almindelig stemmeflerhed, og øvrige afstemninger ved simpelt flertal. Dog kræves til vedtægtsændringer eller til beslutning om klubbens evt. opløsning, at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.
Alle medlemmer har stemmeret, og alle er valgbare. Dog skal flertallet i bestyrelsen, herunder såvel formanden, næstformanden og kassereren, være fuldt myndige. Såfremt formand, næstformand og kasserer ikke kan vælges på generalforsamlingen, vælges der 6 bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

Læs formandens skriftlige beretning for sæsonen 2020-21.

På bestyrelsens vegne
Hans E. Jacobsen
formand

Referat

Af Bernhard Sørensen

Til stede var:

Hans Jacobsen, Morten Kühn, Carsten Pedersen, Michael Szymanski, Frands Lavrsen, Bernhard Sørensen, Peter Langer, Ole Rasmussen, Afan Jahic, Peter Balslev, Peter Svendsen, Frederick Agerby, Lene Andersen, Erik Togeby, Jan Pedersen, Alexander Kapitonov, Micki Christoffersen, Kim Christoffersen, Henrik Holm, Bruno Gehrig, Hans-Carl Nielsen.

1. Valg af dirigent

Hans Jacobsen bød velkommen og foreslog Peter Langer som dirigent.
Peter Langer blev valgt og indledte med at sige at generalforsamlingen skal afholdes i april/maj, så hvis ingen protesterer, afholder vi den på dagen. Herefter konstaterede Peter Langer at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Aflæggelse af beretning

Formanden henviste til den skriftlige beretning som ligger på nettet, men knyttede nogle kommentarer til den. Vi besluttede at holde juniorerne kontingentfri og håbede samtidigt at seniorerne ville være overbærende og stadig forblive medlemmer for at støtte klubben trods kontingentbetaling. Det har været en usædvanlig sæson uden sociale arrangementer. Novo Nordisk har støttet vores skakskole projekt med 25.000 kr. Vi har lavet nogle online arrangementer, bl.a. en klubmatch imod ASK som vi vandt.

Præmieoverrækkelse

Åbningsturneringen i hurtigskak fik følgende gruppevindere: Esben Lauge Sørensen, Bruno Gehrig, Philip Estrup, Micki Christoffersen og Hans-Carl Nielsen.

Klubturneringen fik følgende præmietagere:
A gruppen: 1. Svend Steenstrup 2. Alexander Kapitonov
B gruppen: 1. Bernhard Sørensen 2. Søren Nygaard
C gruppen: 1. Micki Christoffersen 2. Afan Jahic 3-4. Arne Feldung og Peter Langer

Vindere at historiekonkurrencen, som blev afviklet over hjemmesiden, blev Kim W. Sørensen og Freddy Nielskov.

Hans Jacobsen udtrykte håb for fremtiden - at vi er tilbage på sporet. Vi har fået nye medlemmer bl.a. pga. Queens Gambit serien.
Peter Svendsen opfordrede til at vi ikke ser nettet og online skak som en trussel, men som et supplement.
Frederick Agerby foreslog at vi lavede en lørdagscafé målrettet de unge, når alle var vaccineret og tilbød selv at være aktiv i den forbindelse. Ole Rasmussen kommenterede, at det var forsøgt på biblioteket for nogle år siden, uden særlig succes, men han synes godt vi kan prøve igen.
Peter Balslev spurgte ind til lokalesituationen. Hans svarede at vi faktisk har flere lokaler til rådighed end før og at de er gratis.
Bruno Gehrig foreslog et arrangement i Slotsarkaderne og Hans svarede, at vi har prøvet noget lignende på Kulturnatten.

Beretningen godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab

Kassereren Michael Szymansky fremlagde regnskab med kommentarer.

Ole Rasmussen opfordrede bestyrelsen at overveje at kontingentet skal skifte fra bagudbetaling til forudbetaling, da folk ikke forstår at de skylder i kontingent, hvis de melder sig ud.

Frederick Agerby spørger om man evt. kan lave en mulighed for at lave en månedlig kontingentbetaling, pga. de studerende på SU vil have svært ved at betale for et halvår af gangen.

Regnskab godkendt.

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år

Hans Jacobsen fremlagde budgettet for det nye år. Hans kommenterede, at vi har valgt at give vores topspillere mulighed for at spille holdskak.

Ole Rasmussen savnede et budget for balance.

Budget godkendt.

5. Indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændring under indkomne forslag:

Formålet er at kunne indberette udgifter til honorarer og lignende til skat.

Nuværende §2:
§ 2 Formål
Hillerød Skakklub har til formål at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union.

Ændres til:
§ 2 Formål
Hillerød Skakklub har til formål at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union. Klubben skal være registreret i CVR-registret med eget CVR-nr og med virksomhedsform 'Almindelig forening'.

Forslag til vedtægtsændring blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af:

a) formand, næstformand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer
Hans Jacobsen, Morten Kühn og Michael Szymanski modtog genvalg.
Carsten Pedersen, Bernhard Sørensen og Frands Lavrsen genopstillede og alle 6 er genvalgt uden modkandidater.

b) 1 revisor
Ole Rasmussen genopstillede og blev valgt uden modkandidater.

c) 2 suppleanter (fælles for punkt a-b)
Philip Estrup og Lene Andersen blev valgt.

7. Valg af juniorudvalg

Bernhard Sørensen, Philip Estrup og Morten Kühn fortsætter i juniorudvalget.

8. Eventuelt

Peter Balslev foreslog en kampagne til at fange folks interesse for at spille skak i forhold til alder osv. Morten svarede at vi allerede laver kampagner via Sune B. Hansen på Facebook. Hans supplerede med nyiskak.dk, som er en landingsside for klubben til nye interesserede.

 

Peter Langer takkede for god ro og orden.

Formanden sluttede af med at håbe på opbakning i fremtiden for at fortsætte det gode arbejde.